Hầu hết các loại hàng hoá chúng tôi đang làm với tư cách thuê tàu/môi giới/đại lý như sau

Dăm gỗ

Tàu dầu

Sắt vụn

Gạo

Phân bón

Thép cuộn

Thiết bị

Viên gỗ nén

Và rất nhiều loại hàng rời khác.